Informační podpora pro rodiče dětí s autismem

Realizujeme konzultační a metodickou pomoc pro rodiče dětí s autismem v oblasti krizové intervence, poskytujeme odborné informace týkající se výchovy a vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra (legislativa týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů s PAS, strukturované učení, řešení problémového chování, doporučíme odbornou literaturu, předáme kontakty na odborné klinické pracovníky zabývající se PAS v rámci Moravskoslezského kraje – psychiatr, psycholog, neurolog, klinický logoped, aj.)

Podpora dětí s autismem v domácím prostředí

Podpora je zaměřena na přímou a fyzickou účast dobrovolníka v rodině, ve které se dítě s autismem nachází. Dříve než bude dobrovolník přidělen do konkrétní rodiny musí projít odborným vstupním vzděláváním, které je cíleno na pochopení deficitů plynoucích z tohoto postižení a také objasnění, jak k těmto dětem přistupovat. Dobrovolníci jsou povinni účastnit se čtyřikrát ročně supervizí, jejichž cílem je pečlivě sledovat a monitorovat průběh jejich docházení do rodin, řešit případné problémy či diskutovat o tom, jak jim předcházet.

Volnočasové aktivity pro děti s autismem

Život pečujících rodin je velmi výrazně ochromen ve všech oblastech běžného fungování. Proto jim realizace volnočasových aktivit může pomoci zmírnit případnou sociální izolaci, ve které se nacházejí. 

V rámci realizovaných aktivit se děti s PAS učí pod vedením lektorů a dobrovolníků sociálním dovednostem, učí se budovat přátelské vztahy, osvojují si pravidla sociálního, empatického, sportovního chování, týmové hry. Tímto se v širším kontextu rozvíjí samostatnost a sebevědomí těchto dětí.

Individuální rozvoj dovedností

Jedná se o komplexní rozvoj dítěte s důrazem na podporu nejvíc deficitních oblastí dítěte a celkovéhovývoje dítěte (sociální dovednosti, funkční komunikace, hra a schopnost trávit volný čas, pohybové schopnosti, hrubá motorika, jemná motorika a grafomotorika, smyslové vnímání, sluchová a zraková diferenciace, imitace motorická, zraková i verbální, abstraktně vizuální myšlení, početní představivost, rozumové schopnosti). 

V rámci upevňování pracovního chování a dovedností potřebných k učení využíváme základního systému práce dle principů strukturovaného učení (struktura, vizualizace, motivace), dokončování úkolů. U dětí s nerozvinutou nebo málo rozvinutou řečí podporujeme komunikaci založenou na principech metody VOKS.

Muzikoterapie a canisterapie

Muzikoterapie rozvíjí u dětí vnímání rytmu, tempa, melodie, harmonie, také hudebního výrazu. Celkově vede k jejich tvořivé nápodobě. Rytmus, tempo a melodie jsou důležité pro celkový rozvoj motorických schopností postiženého jedince, v jeho řečové výchově. Pomáhá upevňovat verbální i neverbální komunikaci, umožňuje společně pracovat pro společný cíl.

Canisterapie využívá pozitivní působení psa na člověka. Pes už jen svou přítomností dokáže vylepšit náladu lidí, probudit u nich zájem o dění kolem nich. Je to druh terapie, který se používá při práci s lidmi s autismem k rozvoji zejména sociálních dovedností. Canisterapie působí v celé řadě oblastí, které pečují o lidské zdraví (psychické, fyzické i sociální).

Svépomocná rodičovská skupina

V rámci svépomocných rodičovských skupin mají rodiče příležitost společně s odborným lektorem (speciálním pedagogem či psychologem) sdílet a případně řešit mnohdy těžkou rodinnou situaci či obtíže při výchově a vzdělávání. Pro rodiče je vytvořen bezpečný prostor, kde mohou sdílet své zkušenosti a pocity z náročné výchovy dětí s autismem. 

Tímto předcházíme syndromu vyhoření při psychicky vyčerpávající péči o své dítě. Rodiče se na těchto skupinách ujišťují, že neselhávají v roli pečujícího rodiče, a že v tom nejsou sami. Obsahem setkávání bývá nejen psychosociální podpora rodin, ale také setkávání se s odborníky s oblasti sociální, pedagogické i psychologické.